Radiodifuzna taksa online dating arbeidsrecht wetboek online dating

Međutim, ako autor nije državljanin zemlje porekla dela za koje je zaštićen po ovoj konvenciji imaće u toj zemlji ista prava kao i domaći autori.4) Kao zemlja porekla dela smatra se: a) za dela koja su objavljena prvi put u jednoj od zemalja Unije, ova poslednja zemlja međutim, u slučaju da su dela objavljena istovremeno u više zemalja Unije koje dopuštaju različita trajanja zaštite, smatraće se da je to ona zemlja čije zakonodavstvo daje najkraću zaštitu, b) za dela objavljena istovremeno u jednoj zemlji van Unije i u jednoj zemlji Unije ova poslednja će se smatrati kao zemlja porekla, c) za neobjavljena dela ili za dela koja su prvi put objavljena u zemlji van Unije, a da nisu objavljena istovremeno u jednoj zemlji Unije biće ona zemlja kojoj pripada autor, međutim, i) ako su u pitanju kinematografska dela čiji proizvođač ima sedište ili uobičajeno prebivalište u jednoj od zemalja Unije, biće ova poslednja zemlja i ii) ako su u pitanju arhitektonska dela sagrađena u zemlji Unije ili dela grafičke i plastične umetnosti u sklopu nepokretnosti koja se nalazi u zemlji Unije zemlja porekla biće ova poslednja zemlja.ove konvencije političke govore i govore održane u toku sudskih rasprava.2) Isto tako ostavljeno je zakonodavstvima zemalja Unije da utvrde uslove pod kojima će predavanja besede i druga dela iste prirode koja su javno izrečena moći da budu reprodukovana putem štampe, emitovana putem radio-difuzije prenošena javnosti preko žica i da budu predmet javnog saopštavanja predviđenog u članu 11 stav 1. Član 3 1) Zaštićeni su po ovoj konvenciji: a) autori državljani jedne od zemalja Unije za svoja objavljena ili neobjavljena dela, b) autori koji nisu državljani jedne od zemalja Unije za dela koja prvi put objavljuju u jednoj od ovih zemalja ili, istovremeno u jednoj zemlji van Unije i u jednoj zemlji Unije.Član 7 1) Trajanje zaštite priznate ovom konvencijom obuhvata život autora i pedeset godina posle njegove smrti.2) Međutim, za kinematografska dela zemlje Unije mogu predvideti da trajanje zaštite ističe pedeset godina od kada je delo postalo dostupno javnosti, sa pristankom autora, ili u nedostatku takvog događaja koji bi nastupio za vreme od pedeset godina računajući od realizacije dela - trajanje zaštite ističe pedeset godina od ove realizacije.

Ova zaštita vrši se u korist autora i njihovih nosilaca prava. Za dela koja su zaštićena isključivo kao crteži i modeli u zemlji porekla, može se u nekoj drugoj zemlji Unije tražiti samo specijalna zaštita priznata u ovoj zemlji crtežima i modelima, međutim, ako takva specijalna zaštita nije priznata u ovoj zemlji, ova dela će biti zaštićena kao umetnička dela.4) Zakonodavstvima zemalja Unije ostavljeno je da odrede trajanje zaštite za fotografska dela i dela primenjene umetnosti ukoliko su zaštićena kao umetnička dela, međutim, ovo trajanje ne može biti kraće od dvadeset pet godina, računajući od realizacije takvog dela. ovog člana počinju da teku računajući od smrti ili od događaja predviđenog ovim stavovima, ali se trajanje ovih rokova uvek računa od 1. 7) Zemlje Unije koje su vezane Rimskim aktom ove konvencije, a svojim nacionalnim zakonodavstvom, koje je na snazi u trenutku potpisivanja ovog akta, priznaju kraća trajanja zaštite od trajanja predviđenih u st. 8) U svakom slučaju, trajanje će biti regulisano zakonom zemlje u kojoj se zaštita traži, međutim, ukoliko zakonodavstvo te zemlje nije drukčije odredilo ono ne može da prevaziđe trajanje utvrđeno u zemlji porekla dela. ove konvencije primenjuju se isto tako u slučaju kad autorsko pravo zajednički pripada saradnicima na nekom delu, sa izuzetkom da se uzastopni rokovi po smrti autora imaju računati od smrti saradnika koji je poslednji umro.5) Rok zaštite posle smrti autora i rokovi predviđeni u st. januara godine koja dolazi neposredno posle smrti ili pomenutog događaja. Član 8 Autori književnih i umetničkih dela zaštićenih ovom konvencijom uživaju, za sve vreme trajanja svojih prava na originalno delo, isključivo pravo da prevode ili da daju odobrenja za prevođenje svojih dela.ove konvencije, ukoliko je takvo korišćenje opravdano ciljem koji se ima postići obaveštavanjem. 2) Autori koji nisu državljani jedne od zemalja Unije ali koji imaju uobičajeno prebivalište u jednoj od njih, izjednačeni su radi primene ove konvencije, sa autorima državljanima te zemlje.3) Međutim, jedino autor uživa isključivo pravo da svoja dela pomenuta u st. 3) Pod "objavljenim delima", treba podrazumevati dela izdata sa pristankom njihovih autora, bez obzira na način izrade njihovih primeraka ako je stavljanje na raspolaganje ovih primeraka bilo takvo da zadovoljava potrebe javnosti vodeći pri tom računa o prirodi dela.

Search for radiodifuzna taksa online dating:

radiodifuzna taksa online dating-49radiodifuzna taksa online dating-30radiodifuzna taksa online dating-11radiodifuzna taksa online dating-78

Član 5 1) U pogledu dela za koja su zaštićeni ovom konvencijom u zemljama Unije osim zemlje porekla dela autori uživaju prava koja zakoni ovih zemalja sada priznaju ili će docnije priznati svojim državljanima kao i prava specijalno priznata ovom konvnecijom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “radiodifuzna taksa online dating”