Niet commerciele datingsites best thai dating website

In geval van school- en docentabonnementen zal 10voor Biologie na het sluiten van abonnementsovereenkomst jaarlijks factureren voor het abonnementsgeld.

In geval van studentabonnementen zal 10voor Biologie voorafgaand aan het sluiten van abonnementsovereenkomst en vervolgens jaarlijks het abonnementsgeld factureren.

10voor Biologie verwerkt de door de abonnee bij het aangaan van het (proef-) abonnement verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Daarnaast wordt het mailadres van de abonnee opgenomen in de lijst van ontvangers van de periodieke nieuwsbrief, die op te zeggen is.

10voor Biologie is evenwel te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen door wijziging van de voorwaarden, zoals deze op de website worden vermeld en kennisgeving hiervan aan de abonnee via de website en/of per post of e-mail. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen 10voor Biologie en de abonnee is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10voor Biologie behoudt zich het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden, indien de school/docent/student of gebruikers handelingen verrichten die niet onder het gebruikersrecht vallen.

4.2 Een schoolabonnementsperiode loopt, ten behoeve van de facturatie, van 1 augustus tot 1 augustus volgend jaar.

Het te betalen abonnementsgeld voor scholen wordt bepaald aan de hand van het aantal biologieleerlingen van de betreffende school.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het abonnee (school, docent of student) en leerlinggebruikers niet toegestaan (enig deel van) de website en haar inhoud op enigerlei wijze aan te wenden voor (extern) (her)gebruik gericht op, of bestemd voor enige derde (niet zijnde een gebruiker).

2.4 In geval van schoolabonnementen is het toegestaan om, binnen de abonnementsperiode, teksten van 10voor Biologie ofwel in digitale vorm ofwel in gedrukte vorm te distribueren of ter beschikking te stellen aan scholieren en docenten van de betreffende school of onderwijsinstelling.

Search for niet commerciele datingsites:

niet commerciele datingsites-35niet commerciele datingsites-24niet commerciele datingsites-74niet commerciele datingsites-8

Abonnee zal de factuur voldoen binnen 14 kalenderdagen na de op de factuur vermelde verzenddatum. 4.6 Bij tussentijdse btw-verhogingen van overheidszijde behoudt 10voor Biologie het recht deze door te factureren aan abonnee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “niet commerciele datingsites”